Märkningar

Läs även

Uppdaterad 2013-03-25

Fair Trade Center sammanfattar nedan de vanligaste märkningarna som finns i butikerna, såsom Svanen och Rättvisemärkt. En märkning är en stämpel som ska informera om och garantera att en produkt eller tjänst uppfyller vissa specifikt definierade kriterier, vad gäller exempelvis miljömässiga och/eller sociala aspekter.

Nedan finns information om KRAV, Fairtrade, Svanen, EU-blomman/EU Ecolabel, Fair Flowers Fair Plants (FFP) samt TCO Certified.

KRAV
KRAV bildades 1985 för att skapa en enhetlig svensk märkning för ekologiska varor. Det är en märkning för främst ekologiska livsmedelsprodukter som härstammar från lantbruket, men det finns även regler för KRAV-märkning av exempelvis fisk, textilier och blomjord. Reglerna utvecklas genom en öppen process som även allmänheten kan medverka i. KRAV drivs som en ekonomisk förening och dess medlemmar består av bland annat företag, branschorganisationer och miljöorganisationer.

Certifieringen ska garantera att produkten lever upp till krav på miljöhänsyn, god djurhållning, god hälsa och socialt ansvar. De mervärden som KRAV-märket erbjuder är:

Bra miljö & klimat
KRAV-godkänt jordbruk bygger på kretsloppstänkande med hög självförsörjningsgrad av foder och gödsel. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. KRAV har regler som ytterligare minskar klimatpåverkan.

God djuromsorg
Djur i KRAV-godkänd produktion ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Som exempel ska KRAV-godkända grisar få vistas utomhus och beta, böka och gyttjebada.

God hälsa
KRAV-mat innehåller inte onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen.

Socialt ansvar
En produkt kan inte KRAV-märkas om det förekommer brott mot mänskliga rättigheter eller social orättvisa i samband med produktionen. KRAV-företag får till exempel inte använda ofrivillig arbetskraft eller agera diskriminerande.

KRAV går längre än EU-ekologiska märkningen
EU har regler för vad som är en miniminivå för ekologisk produktion, så kallad EU-ekologisk märkning, eller EU-eko. KRAV har mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

För att märkas med KRAV måste hela kedjan, från produktion till förädling och distribution, vara kontrollerad. Certifieringen görs av godkända oberoende certifieringsorgan, som genomför kontroller minst en gång årligen. Även butiker och restauranger KRAV-certifieras, vilket betyder att de exempelvis tillåts servera KRAV-godkända måltider. Importerade produkter kan också KRAV-märkas. För detta krävs att varan producerats och certifierats enligt ett ekologiskt regelverk som motsvarar KRAV:s regler.

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder.
I maj 2010 gick Rättvisemärkt över till att kommunicera det internationella namnet – Fairtrade – även på den svenska marknaden.
Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) bildades 1997 och är en paraplyorganisation för nationella märkningsinitiativ samt Fairtrade-certifierade producentorganisationer i utvecklingsländer. De arbetar med att utveckla kriterier samt ge stöd till anställda och odlare. Fairtrade-kriterierna är baserade på ILO:s kärnkonventioner. Det finns dels generella kriterier för producenter respektive anställd arbetskraft, och dels handelskriterier som gäller aktörer inom handeln, såsom importörer. Därutöver finns specifika tilläggskriterier för olika produktgrupper.

Det ställs bland annat krav på att ett garanterat minimipris ska betalas till odlaren för dennes varor, som ska täcka kostnader för hållbar produktion. För nya produktgrupper finns inte alltid ett minimipris utan priset förhandlas fram mellan säljare och köpare, men fortfarande ska det täcka kostnader för hållbar produktion. Producenten ska dock alltid få en premie att investera i förbättringar av levnadsvillkoren för producent, arbetskraft och lokalsamhälle. Andra kriterier handlar om att handelsrelationerna mellan producent och köpare ska vara långsiktiga, liksom att anställda betalas en lagstadgad minimilön som successivt ska höjas mot en levnadslön. Märkningen ställer även vissa krav på miljöhänsyn.

Genom FLO-Cert, som fungerar som ett oberoende certifieringsorgan, genomförs certifiering och kontroller av producenter, exportörer och importörer. Varje kvartal sker kontroll av dokumentation hos bland annat producentorganisationer, importörer och licenstagare. Fältkontroller hos odlare sker årligen, då det kontrolleras att kriterier uppfylls samt krav på nya förbättringar ställs.

Svanen
Svanen är sedan 1989 den officiella miljömärkningen i Norden, och granskar varor och tjänster enligt miljökrav som utgår från ett livscykelsperspektiv, från råvara till avfall. Svanen drivs utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen, och styrs av en gemensam nordisk nämnd, som i Sverige består av organisationer såsom Naturvårdsverket, Konsumentverket och Svenskt Näringsliv. Miljömärkning Sverige AB sköter det praktiska arbetet med att till exempel utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser.

Idag finns Svanen-kriterier utvecklade för 62 olika produktområden, däribland gräsklippare, hotell, tvättmedel och bildäck. Kriterierna för produktgrupperna utvecklas tillsammans med experter från näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer. På så sätt utarbetas krav på gränsvärden för miljöpåverkan, vad gäller bland annat innehåll av miljöfarliga kemikalier, utsläpp, energianvändning och avfallshantering. En produkt eller tjänst måste ligga under dessa gränsvärden för att ett företag ska få använda Svanens märkning på den. Detta kontrolleras genom exempelvis granskningar av intyg, omfattande tester från oberoende laboratorier samt kontrollbesök.

Kontroller av att produkterna uppfyller kraven sker regulbundet av externa aktörer, då skärps även kraven. Genom att skärpa kraven kontinuerligt vill Svanen driva utvecklingen mot en ständig miljöförbättring. De väljer också att arbeta med de produktgrupper där de uppfattar att de kan göra störst miljövinster, och därmed mest nytta. Företagen uppmuntras också att använda sig av ett miljöledningssystem, såsom ISO 14000, för att kunna kontrollera sitt miljöarbete.

Svanen kräver också att företag med licens att använda Svanenmärkningen har en uppförandekod som ställer krav på att principerna i FN:s Global Compact följs. Dessa handlar om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och baseras bland annat på ILO:s kärnkonventioner. Bryter ett företag mot uppförandekoden kan det fråntas sin licens.
 

EU Ecolabel/EU-blomman
EU Ecolabel, med formen av en blomma, har funnits sedan 1992. Det är den officiella gemensamma miljömärkningen i EU och fungerar på samma sätt som Svanen. EU Ecolabels märkning gäller i hela EU medan Svanen enbart gäller i Norden. Märkningen är beslutad av EU-kommissionen och drivs av nationella organ i EU:s medlemsländer. I Sverige sköts EU Ecolabel av den svenska miljömärkningsnämnden och Miljömärkning Sverige AB (som även driver Svanen). De nationella organen arbetar på uppdrag av EU-kommissionen med att utveckla kriterier till märkningen, samt att kontrollera och utfärda licenser i sitt eget land.

För att en produkt eller tjänst ska få EU Ecolabel-licensieras granskas dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Alla led, från råvaruutvinning till produktion, distribution och avfallshantering, kontrolleras. Kriterier och gränsvärden finns för bland annat miljö-, hälso- och kvalitetsaspekter och det finns idag kriterier för 25 produktområden. Ofta försöker man att samordna EU Ecolabels och Svanens krav. Precis som med Svanen skärps också kraven kontinuerligt. Genom tester och dokumentation kontrolleras att produkterna och tjänsterna lever upp till kriterierna.

FFP
Fair Flowers Fair Plants (FFP) är en paraplymärkning för befintliga sociala och miljömässiga certifieringar (som MPS och Florverde) inom blomsterindustin, för att främja hållbar produktion av snittblommor och krukväxter. Märkningen introducerades 2005 och avser  blommor och växter från hela världen. Det innebär att även blommor odlade inom EU kan märkas med FFP. I ledningen finns såväl producenter och handelsrepresentanter som enskilda organisationer (frivilligorganisationer) och fackföreningar från både nord och syd. För att en FFP-märkt blomma eller växt ska kunna säljas måste alla led i produktionen, från odling till grossist och detaljist, vara godkända och FFP-anslutna. Endast grossister och butiker som är medlemmar i FFP får sälja FFP-märkta blommor och växter.

FFP:s granskningskommitté, bestående av frivilligorganisationer och fackföreningar, utarbetar kriterier som existerande certifieringar jämförs mot, samt utvecklar metoder för hur existerande certifieringar ska kunna leva upp till kraven, eftersom FFP inte har någon egen certifiering. Odlare som vill delta i FFP och bli FFP-märkta måste vara certifierade av blomsterindustrins miljöcertifiering MPS (Milieu Programme Sertieelt), samt ICC:s (International Code of Conduct) sociala riktlinjer, eller likvärdiga certifieringar. ICC utgår ifrån ILO:s kärnkonventioner, FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter samt grundläggande miljöstandarder och är utvecklad av branschorganisationen International Flower Coordination där flera fackorganisationer och frivilligorganisationer finns representerade.

Varje år ska både annonserade och oannonserade kontroller genomföras på certifierade odlingar av ackrediterade, oberoende inspektörer. FFP har även utsett representanter för lokala frivilligorganisationer och fackföreningar som följer med inspektörerna vid kontrollerna. Det finns också ett system med unika nummer för varje producent, som de ska märka sina produkter med så att de blir spårbara från butiken tillbaka till dess ursprung. Kostnader för certifiering och kontroller står medlemmarna för.

TCO
TCO Development arbetar internationellt för att IT-produkter ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Deras arbete syftar till att underlätta för organisationer att ställa hållbarhetskrav, att verifiera kraven och att förbättra hållbarhetsarbetet med hjälp av IT. TCO Development ägs utav den fackliga centralorganisationen TCO som representerar tjänstemän i Sverige och skapades år 1992.

TCO Development har två verksamhetsområden, TCO Certified och GITaudit. TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter som underlättar företags inköpsprocesser och uppföljningen av företags hållbarhetskrav. TCO Certified är en tredjepartsmärkning, en typ 1 miljömärkning, vilket innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven. Utöver detta gör TCO Development stickprovskontroller på produkter och deras produktion.

De krav som ställs inom TCO Certified är:

Socialt ansvar i produktionen
Krav på att varumärket tar ansvar för arbetsförhållanden i produktionen inklusive arbetsmiljö- och arbetsrättslig lagstiftning i tillverkningslandet. Dessutom ska tillverkare följa ILO:s åtta kärnkonventioner samt FNs barndeklaration.

Miljöledningssystem
Varumärket ska ha miljöledningssystem certifierat enligt ISO14001 eller EMAS.

Farliga ämnen och kemikalier i produkten och förpackningen
Krav på låga eller inga halter av tungmetaller (kadmium, kvicksilver, bly, hexavalent, krom), halogenerade flamskyddsmedel och brom och klor som ingår i plaster.

Klimataspekter
 Energieffektiva produkter och adaptrar.
 Krav motsvarande Energy Star på produkter där det är möjligt.

Vidare sätts krav på Ergonomi och arbetsmiljöaspekter, Hälsa, säkerhet och emissioner, Produkten och förpackningen ska vara anpassad för återvinning och Livslängd och återvinning

 

BilagaStorlek
Märkningar (2013)70.04 kB